به طور کلی، شما از محصولات ویویدکس راضی هستید؟

آیا محصولات ویویدکس را به همکاران یا آشنایان توصیه می کنید؟

چه مدت از محصولات ویویدکس استفاده می کنید؟

کدام یک از محصولات ما رضایت شما را بیشتر جلب کرد؟

کدام یک از محصولات ویویدکس را استفاده کرده اید ؟

کدام جنبه از محصولات را بیشتر راضی بودید؟

شما در مورد محصولات چه فکر می کنید؟

ارسال